Leegstaande woning in Nederland

leegstaande woning nederland verzekering

1. Introductie

De Achtergebleven Woonhuis Verzekering van verzekeraar OOM Verzekeringen is gericht op Nederlanders die buiten Nederland woonachtig zijn, en in Nederland een eigen woning in bezit hebben. De verzekering is bedoeld voor Nederlanders die voor langere tijd naar het buitenland gaan (of daar al wonen) en:

 • een woning in Nederland onbewoond achterlaten, of;
 • een woning in Nederland tijdens hun afwezigheid verhuren, of;
 • in Nederland een (recreatie)woning aanhouden voor tussentijds verblijf.

Let op: Dit verzekeringspakket voor de woning is alleen beschikbaar voor Nederlandse verzekeringsnemers die buiten Nederland wonen.

2. Dekking

Het pakket bestaat uit de volgende dekkingen:

 1. Opstalverzekering (woonhuizen)
 2. Eigenarenbelang (appartementen)
 3. Inboedelverzekering
 4. Rechtsbijstandverzekering

Voor een toelichting op de dekkingen binnen dit pakket verwijzen we graag naar de bijlage ‘dekkingsoverzicht’ zoals dat in pdf op deze site is opgenomen. Hierin staat kort en bondig omschreven wat u kunt verzekeren en waarvoor u dan dekking heeft. Voor een uitgebreide toelichting op de dekking – en de werking van de verzekering – verwijzen we graag naar de polisvoorwaarden.

 • Of uw leegstaande woning daadwerkelijk verzekerd kan worden tegen de vermelde premies en dekkingen is onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar en wordt bepaald na inzending van uw online aanvraag (zie onderaan deze pagina voor de instructie).
 • Glas is meeverzekerd zolang het een gevolg is van een verzekerde gebeurtenis, zoals brand of storm. Glasschade door vandalisme is dus niet verzekerd

Dekking rechtsbijstandverzekering

Om verzekerd te zijn voor juridische aangelegenheden rondom uw leegstaande woning is het belangrijk om naast de Basis – of Topdekking een extra rubriek E (onroerend goed) af te sluiten. In het dekkingsoverzicht (zie pdf op deze pagina) staat omschreven wat het verschil is tussen de Basis – en Topdekking. Het is niet mogelijk om de rubriek E los af te sluiten; een Basis of Topdekking dient altijd verplicht afgenomen te worden.

Bij aanvraag is het ook mogelijk een rubriek F af te nemen. Deze rubriek is alleen van toepassing indien de woning verhuurd wordt en biedt geen extra’s rondom het verzekeren van rechtsbijstand op een leegstaande woning.

Onderverzekering en Premier risque dekking voor bepaalde gebeurtenissen

De verzekerde waarde van inboedel dient op basis van nieuwwaarde berekend te worden. Ook indien inboedel al wat ouder is. Bij een te laag verzekerde inboedelwaarde kan er sprake zijn van onderverzekering, en volgt er bij schade slechts een gedeeltelijke uitkering, naar rato van het percentage onderverzekering.

Voor een aantal gebeurtenissen wordt geen onderverzekering toegepast (premier risque dekking) én geldt een maximaal verzekerd bedrag. Voor onderstaande gebeurtenissen wordt nooit meer uitgekeerd dan onderstaande bedragen (dit is van toepassing op zowel inboedel als opstal):

 • Waterschade (water, stoom, neerslag, blusmiddelen), maximaal max. € 30.000,-
 • Inductie/ overspanning max € 7.500,-
 • Regen, hagel, sneeuw, smeltwater max. € 30.000,-
 • Breuk of defect aquaria max. € 30.000,-
 • Zie de voorwaarden voor het exacte overzicht.

3. Premie

Premie opstal- en inboedelverzekering

Uitgangspunten:

 • Er geldt een minimumpremie van 40 euro per jaar.
 • Bij opstal is de premie gerelateerd aan de herbouwwaarde van de woning.
 • Bij inboedel is de premie gerelateerd aan de nieuwwaarde van de inboedel.
 • U kunt kiezen voor een doorlopende verzekering (optie 1) of een verzekering met een looptijd korter dan 1 jaar met een vooraf bepaald einddatum (optie 2).

Optie 1: Premie bij een minimale looptijd van een jaar ('doorlopend')

Doorlopend betekent jaarlijks automatische stilzwijgende verlenging, zonder vooraf bepaalde einddatum. Deze variant is gedurende het eerste jaar dat de verzekering loopt niet tussentijds opzegbaar is, behalve bij verkoop van de woning. De verzekering is na het eerste jaar wel tussentijds opzegbaar met een maand opzegtermijn. De premie voor de dekkingen ‘opstal’ en ‘inboedel’ is afhankelijk van het te verzekeren bedrag. Het betreft een 'getrapte' premie:

Verzekerde waarde van 0 tot 250.000,- euro premie 2,5 promille
Verzekerde waarde van 250.000,- euro tot 350.000 euro premie 2 promille
Verzekerde waarde vanaf 350.000,- euro premie 1,5 promille

Een rekenvoorbeeld voor een opstalverzekering met een herbouwwaarde van 400.000,- euro

2,5 promille over 250.000,- euro herbouwwaarde (0-250.000) 625 euro +
2 promille over 100.000,- euro herbouwwaarde (250.000-350.000) 200 euro +
1,5 promille over 50.000,- euro herbouwwaarde (350.000-400.000) 75 euro =
De totale jaarpremie exclusief 21% assurantiebelasting 900 euro
De totale jaarpremie inclusief 21% assurantiebelasting 1.089 euro

Optie 2: Premie bij een looptijd korter dan een jaar ('specifieke looptijd')

Indien u kiest voor deze optie met een specifieke looptijd dan loopt de verzekering na de aangegeven einddatum automatisch af. Bij afsluiten met een vooraf gekozen einddatum is het van belang goed voor uzelf te agenderen wanneer de dekking stopt. U krijgt namelijk geen bericht van OOM dat de verzekering is beëindigd. Dus als u er niet op let dan loopt u het risico 'ineens onverwacht' onverzekerd te zijn. Het is mogelijk om de verzekering meerdere periodes na elkaar aan te vragen. U dient dan wel iedere keer een geheel nieuwe aanvraag in te dienen. Het is niet mogelijk de verzekering tussentijds te beëindigen, behalve bij verkoop van een (verzekerde) woning. Hou er rekening mee dat de premie relatief hoger ligt bij kortere verzekeringsperiodes in vergelijking met een doorlopende verzekering.

De premie-opbouw bij een "specifieke looptijd" is anders dan de hierboven vermelde 'getrapte premie' bij de doorlopende variant. Er zijn afhankelijk van de looptijd toeslagen op de premie van toepassing, de premie valt daardoor dus relatief gezien hoger uit. Voor de exacte berekening van de premie verwijzen we graag naar de aanvraagmodule van OOM.

Premie rechtsbijstandverzekering

De jaarpremie voor de rechtsbijstandverzekering is als volgt:

Basisdekking + Rubriek E 100,56 euro premie (exclusief 21% assurantiebelasting)
Topdekking + Rubriek E 202,56 euro premie (exclusief 21% assurantiebelasting)

 

4. Hoe de verzekering aan te vragen?

 • Offerte maken en aanvragen gaat geheel geheel online. U komt op de online module van de verzekeraar (OOM) terecht, alwaar u uw gegevens kunt invullen.
 • Door gebruik te maken van deze link, loopt de aanvraag via JoHo Insurances (daar zijn geen extra kosten aan verbonden). Wij kunnen u dan ook assisteren bij vragen en problemen gedurende de gehele looptijd.
 • Belangrijk! Gedurende de online aanvraag wordt door OOM gevraagd naar eerdere schades die u heeft geclaimd bij voormalige verzekeraars. Vermeld die informatie naar waarheid en volledig. OOM heeft inzage in uw claimgedrag en zal aanvullende vragen stellen als u niet naar waarheid en volledig antwoord heeft gegeven. Meteen de juiste info verstrekken voorkomt vertraging in het aanvraagproces.

U kunt de verzekering afsluiten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent woonachtig buiten Nederland.
 • Woonhuis en inboedel: Uw woning ziet er bewoond uit en de tuin is goed onderhouden.
 • Eigendom van een woning: U bent de enige eigenaar van de woning.
 • Wilt u de Rechtsbijstandverzekering afsluiten en is er sprake van verhuur van een woning? Er moet een schriftelijk huurcontract zijn dat op de ingangsdatum van de verzekering nog minstens één jaar doorloopt. U dient de woning ter verhuren aan één huurder en er is geen sprake van onderhuur of kamerhuur.
 • Is er sprake van verbouwing of een geplande verbouwing? De verzekering kan niet worden afgesloten indien uw woning eerst verbouwd gaat worden. Nadat de verbouwing klaar is, kan het wel.

Bepalen van de herbouwwaarde

Om een garantie te hebben tegen onderverzekering, moet u een taxatie uit laten voeren. Er is geen andere manier om die garantie te verkrijgen. Indien u geen taxatie laat uitvoeren voor het bepalen van de herbouwwaarde, dan kunt u zelf gebruik maken van een herbouwwaardemeter. Het is anders erg lastig om die waarde te benaderen. Nogmaals; het gebruiken van de herbouwwaarde is een hulpmiddel voor u, het biedt geen garantie. In artikel 10 van de voorwaarden staat een toelichting op de bepaling van de schade wanneer u geen taxatie heeft laten uitvoeren.

Inspectie van de woning bij een herbouwwaarde van 1 miljoen euro of meer 

Als bij aanvraag van de verzekering wordt ingevuld dat de woning een herbouwwaarde heeft van 1 miljoen euro of meer dan zal OOM altijd een fysieke inspectie wensen van de woning. Dat betekent dat er iemand langskomt bij de woning om deze van zowel buiten als binnen te 'inspecteren'. Het plannen, uitvoeren en rapporteren van en over een inspectie neemt even tijd in beslag. Dekking zal pas kunnen starten als OOM de aanvraag en inspectie heeft goedgekeurd. Wij - JoHo - hebben geen invloed op de verwerkingstijd van de aanvraag en inspectie aan de kant van OOM. Hou hier rekening mee als u vlot dekking nodig hebt en probeer een aanvraag ruim voor een gewenste ingangsdatum in te dienen. 

Korting bij het afsluiten van deze verzekering via JoHo Insurances

U kunt € 25,- korting krijgen als u uw Achtergebleven Woonhuis-verzekering via JoHo Insurances afsluit, met als voorwaarde o.a. een minimale looptijd en het meeverzekeren van opstal voor een reële waarde. We leggen u graag uit hoe dit werkt. Kijk op expatverzekering.nl voor meer informatie.

Verzekering online aanvragen

5. Wat te doen bij schade?

 • Breng OOM Verzekeringen zo snel mogelijk op de hoogte. U kunt OOM daarvoor bereiken op +31 (0)70 353 21 60 (tijdens kantooruren) of +31 (0)70 353 21 35 (buiten kantooruren).
 • Download het Schade-aangifte formulier (PDF), vul deze in, en stuur dit formulier naar brand@oomverzekeringen.nl
 • Komt de schade door brandstichting, inbraak, diefstal, beroving? Doe dan binnen drie dagen na ontdekking van de schade aangifte bij de politie. Stuur een kopie van de bevestiging van uw aangifte mee met het schadeaangifteformulier.
 • Neem maatregelen om te voorkomen dat de schade erger wordt.
 • Verzoek om Rechtsbijstand: Neem zo snel mogelijk contact op met ARAG Rechtsbijstand voor overleg met een jurist. Dat kan telefonisch (+31 (0)33 4 342 342). ARAG beoordeelt namens OOM Verzekeringen of de gevraagde rechtshulp onder uw verzekering valt.

6. Belangrijke documenten

Verzekering online aanvragen