Emigratie & AOW

AOW verzekering voor ouderen

1. Algemene informatie AOW

De AOW is het Nederlandse basispensioen. Iedereen die in Nederland woont en werkt bouwt in principe AOW op. Een volledige AOW-uitkering wordt opgebouwd in 50 jaar met 2% per jaar. Kort gezegd, u bouwt AOW op tussen uw 17e en uw 67e. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de periode dat u verzekerd bent geweest voor de AOW en niet van de hoogte van uw inkomen. Verder is de hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij een volledige AOW krijgen gehuwden elk 50% van het wettelijk minimumloon en alleenstaanden 70% van het minimumloon. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vaak zijn mensen na pensionering niet alleen afhankelijk van de AOW maar hebben ook pensioen opgebouwd via hun werkgever (pensioenfonds of pensioenverzekering) of individueel (bijv. lijfrente of banksparen).

Pensioenadvies is zeer divers en vaak complex. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dat advies niet zelf te geven maar samen te werken met een organisatie die zich uitsluitend bezig houdt met nationaal en internationaal pensioenadvies en daardoor specialist is op dit gebied. Meer informatie en mogelijkheden voor het aanvragen van advies vindt u op de pagina over pensioen en pensioenadvies op maat

2. Opbouw AOW bij vertrek naar het buitenland

Voor elk volledig jaar dat u buiten Nederland woont en werkt, mist u 2% in de opbouw van uw latere AOW. U kan op dit moment niet berekenen wat u in de toekomst zal missen omdat we nu niet weten wat de hoogte van de AOW-uitkering zal zijn op het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Na vertrek uit Nederland blijft u alleen in Nederland verzekerd voor de AOW als:

 • u bent gedetacheerd naar een EU/EER Lidstaat of Zwitserland met een A1-verklaring. Dit geldt niet voor uw partner/gezinsleden.
 • u bent gedetacheerd naar een Verdragsland met een CoC/101 verklaring. Of dit ook voor uw partner/gezinsleden geldt kan per verdrag verschillen.
 • u bent uitgezonden als ambtenaar (bijv. in dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie)
 • u buiten Nederland woont maar fysiek in Nederland werkt (volledig, deels is niet voldoende)

Uitschrijving bij de gemeente is een indicatie voor overheidsinstanties dat u Nederland heeft verlaten. Dit bericht komt dus ook bij de belastingdienst en de SVB. Niet uitschrijven betekent niet dat u uw recht op AOW behoudt. De SVB beoordeelt uw situatie op grond van diverse feiten en omstandigheden. Er wordt gekeken waar u werkt, waar uw gezin verblijft, hoe lang u weg gaat, of u een woning in Nederland aanhoudt, of u deze woning heeft verhuurd, etc.

Wat kan u doen om het gemis aan AOW-opbouw op te vangen bij emigratie of vertrek naar het buitenland?

 • Sparen of beleggen, bijvoorbeeld het bedrag dat u anders jaarlijks aan AOW-premie zou betalen
 • Vrijwillig verzekeren bij de SVB. Zie hiervoor verder op deze pagina. De premie is vergelijkbaar met het bedrag dat u zou betalen bij wonen en werken in Nederland.
 • Onderzoek of u in uw nieuwe woonland een lokale variant van de AOW/Staatspensioen opbouwt. Houd er rekening mee dat (anders dan in Nederland) iemand die niet werkt in de meeste landen geen AOW/Staatspensioen opbouwt.

3. Uitbetaling van AOW na vertrek uit Nederland

Het deel van de aanspraak die u heeft opgebouwd tot uw vertrek of emigratie raakt u niet kwijt. Dit deel kan aan u uitbetaald worden vanaf het moment dat u de Nederlandse AOW-leeftijd bereikt. Als u op dat moment niet in Nederland woont, zal u hier zelf actie op moeten ondernemen door contact op te nemen met de SVB.

De (gedeeltelijke) AOW-uitkering wordt aan u uitbetaald ongeacht in welk land u woont op AOW-gerechtigde leeftijd. Woont u in een land waar Nederland geen verdrag mee heeft gesloten dan ontvangt u als alleenstaande maximaal 50% van het wettelijk minimumloon (net als gehuwden) en niet 70% van het wettelijk minimumloon. Nederland kan in dat geval niet uw gezinssituatie/woonsituatie controleren.

4. Vrijwillige verzekering AOW

U kan bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een vrijwillige verzekering afsluiten om de opbouw van uw AOW in Nederland voort te zetten nadat u Nederland heeft verlaten. U komt hier alleen voor in aanmerking als u direct voor vertrek in Nederland verplicht verzekerd was voor de AOW. De aanvraag dient binnen 1 jaar na het einde van uw verplichte verzekering te zijn ingediend. U kan voor een maximale periode van 10 jaar vrijwillig verzekeren voor de AOW. Langer dan 10 jaar vrijwillig verzekeren kan alleen in een aantal specifieke situaties. Zie ook de website van de SVB.

Het vrijwillig verzekeren voor de AOW kan echter relatief duur zijn, omdat de premie een percentage (17.9% over maximaal ongeveer 35.000 euro minus heffingskorting) van het inkomen is, minimaal 532 euro en maximaal ongeveer 5.325 euro per jaar. Of het zinvol is om een vrijwillige verzekering voor de AOW af te sluiten is afhankelijk van:

 • uw leeftijd (hoeveel jaar dient er nog betaald te worden)
 • de hoogte van uw inkomen (hoeveel premie dient u te betalen)
 • de wensen (welke voorzieningen dienen te worden getroffen)
 • de opbrengsten (bij AOW is het onzeker wanneer en hoeveel uitgekeerd zal worden)

Een situatie waarbij het wel aantrekkelijk kan zijn om een vrijwillige verzekering voor de AOW af te sluiten, is als iemand geen inkomen heeft, dus ook geen vervroegde pensioenuitkering. U betaalt dan de minimumpremie van 532 euro per jaar. De aanvraag voor een vrijwillige AOW verzekering kan worden ingediend via de website van de SVB.

Deze pagina geeft een beknopte weergave van de regelgeving rondom vrijwillig verzekeren. Wat passend is in uw situatie zal onder andere afhankelijk zijn van uw persoonlijke feiten en omstandigheden. Wij geven geen inhoudelijk advies rondom vrijwillig verzekeren.